Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
motivációs csoportok
 
A motivációs csoportok bemutatása
A foglalkoztatási motivációs csoportok célja, hogy segítse a munkát keresők munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának felkeltését, erősítését és fenntartását. Ezen belül cél különösen, hogy az ügyfél motivációs alapja feltárásra kerüljön, személyes motivációs tényezői felszínre kerüljenek, motivációs tényezőinek felhasználási, és fejlesztési lehetőségei feltáruljanak. Cél tovább, hogy a támogatott programban résztvevő ügyfél bent maradjon a programban, azt idő előtt ne hagyja el.
 
A szolgáltatás célcsoportja
Ezt a szolgáltatást egyesületünk elsősorban azoknak az aktív korú, nem foglalkoztatott, nem tanuló embereknek nyújtja, akik helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt elvesztették munkaerő-piaci aktivitásukat, képzések, fejlesztő programok iránti érdeklődésüket.
 
Az ügyfél bekerülése a szolgáltatásba
• Valamilyen megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
• Az Echo Nonprofit Network más tagja javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• Más szervezet, szolgáltató javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• A szolgáltatást az ügyfél maga kéri a Kapocs Foglalkoztatási Irodán vagy a munkaügyi központon keresztül.
• Támogatott projektben való részvétel esetén a projektbevonási szerződés alapján.
 
A szolgáltatás tartalma, tevékenységek
A csoportos motivációs foglalkozás csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva a csoportos foglalkozáson történő részvétel útján fejleszti és fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre. A szolgáltatás szakaszai:
 
Motivációs alap felmérése
• A motivációs alap felmérésére csak abban az esetben van szükség, ha nem áll rendelkezésre egyéni diagnózis. Speciális tényezők: egyéni képességek, készségek, érdeklődés, önismeret feltárása, együttműködési készség, érzelmek.
• Belső motivációs alap (pl.: létszükségletek, ösztönszükséglet, érdeklődés, megbecsülés vágya, érvényesülési vágy, lemaradástól való félelem, sikerélmény, kudarcélmény, tudás elavulásától való félelem) feltárása.
• Külső motivációs alap (pl.: társadalom elvárása és igénye, a szakmai tudás színvonala, az ezzel párosuló kínálat, a környezet utánzásra késztető magatartásmintái) feltárása.
• Kényszer motívumok feltárása.
 
A motiváció fejlesztése
• Az érdeklődés felkeltése, önismeret fejlesztése, önbizalom erősítése. A célok reális kiválasztása, illetve megfogalmazása.A környezeti hatás és ráhatás.
• Az együttműködés felépítése, motiváció fejlesztése.A képességek kiaknázása.
• A társadalmi valóság bemutatása. Kívánságok és lehetőségek szembeállítása.
• A példamutatás, pozitív példák bemutatása. Az önálló döntés meghozatalának előkésztése, segítése.
• Akadályok felismerése, leküzdése. Feszültség és stressz kezelése.
 
Motiváció fenntartása
• Csoportos találkozások szervezése. Csoportos megbeszélések levezetése, irányított beszélgetés alkalmazásával.
• Egyéni élmények sikerek, eredmények elmondás, megbeszélése, értékelése, sikerek kiemelése. Nehézségek, problémák, gondok feltárása.
• A nehézségek leküzdésére módszerek kialakítása, eszközök keresése, motivációgyengítő hatások csökkentése. Motivációt erősítő elemek beazonosítása, hatásuk felerősítése.
• Az egyéni esetekből, tapasztalatokból, általános következtetések megfogalmazása. A következő időszakra vonatkozó részcélok kitűzése, a célokkal azonosulás erősítése.
 
Utánkövetés
A csoportfoglalkozás lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.
 
A szolgáltatás csoportos foglalkozás formájában valósul meg, módszere a tréning. A csoportok létszáma maximum 15 fő lehet. Alkalmazott módszerek:
• kötetlen és irányított beszélgetés,
• szituációs játékok és feladatok alkalmazása,
• szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok használata,
• önálló és csoportos feladatok elvégzése, közös értékelés,
• tesztek, kérdőívek használata.
Amennyiben a célcsoport összetétele és létszáma indokolja kettős csoportvezetés alkalmazunk.
 
 
Oldal nyomtatása